Regulamin rejestracji uczestników
Konferencji „Omdlenia i neuromodulacje 2024”
(„Regulamin”)
 
11-12 października 2024 r.
 
1. Postanowienia ogólne
1.1 Konferencja Omdlenia i neuromodulacje 2024 („Konferencja”) odbywa się w dniach od 11-12 października 2024 r. w Krakowie, w Centrum Konferencyjnym Fabryczna CKF13.
1.2 Organizatorem Konferencji jest CardioMedicum Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbożowej 2/2, NIP: 6772482580 („Organizator”).
1.3 Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Konferencji www.omdlenia2024.pl („Zarejestruj się”) i obowiązuje wszystkich uczestników Konferencji. Regulamin nie ma zastosowania do umowy zakwaterowania, którą Uczestnik samodzielnie zawiera z odrębnym podmiotem.
1.4 Uczestnikami Konferencji mogą być: (a) osoby upoważnione do wystawiania recept i osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w szczególności lekarze kardiolodzy, interniści, lekarze innych specjalności, lekarze POZ, wykładowcy będący osobami uprawnionymi do wystawiania recept (b) inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji; (c) wykładowcy nie będący osobami upoważnionymi do wystawiania recept.
1.5 W ramach Konferencji odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa branży medycznej i farmaceutycznej przeznaczona wyłącznie dla uczestników Konferencji, o których mowa w pkt. 1.4 (a) Regulaminu.
1.6 Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.omdlenia2024.pl
1.7 Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu wraz Polityką prywatności Organizatora.
 
2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa w Konferencji
2.1 Warunkiem udziału w Konferencji jest
2.1.1 dokonanie Zgłoszenia poprzez stronę internetową Konferencji www.omdlenia2024.pl lub osobiście w pierwszym dniu trwania Konferencji;
2.1.2 uiszczenie opłaty rejestracyjnej uczestnictwa w Konferencji;
2.2 Opłaty rejestracyjnej z tytułu uczestnictwa w Konferencji należy dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez: ING BANK ŚLĄSKI nr rachunku: 59 1050 1445 1000 0090 8175 3478 tytułem: konferencja Omdlenia2024, podając:
i) w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury imiennej): imię i nazwisko, adres;
ii) w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP;
iii) w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata.
 
Informacje o zmienny opłatach w zależności od terminu rejestracji i dokonania opłaty za uczestnictwo w konferencji znajdują się również na stronie internetowej serwisu konferencyjnego pod adresem www.omdlenia2024.pl
Podczas wydarzenia istnieje możliwość opłacenie uczestnictwa wyłączenie przez szybki przelew online.
 
2.3 Organizator wystawi fakturę tytułem dokonanych wpłat. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.
2.4 Faktury będą wysyłane pocztą elektroniczną w formie PDF na adres e-mail wskazany podczas rejestracji w Zgłoszeniu.
2.5 Zwolnieni z opłaty rejestracyjnej są: wykładowcy, przewodniczący sesji oraz zaproszeni goście Organizatora.
2.6 Do wstępu na Konferencje upoważnione będą jedynie osoby o którym mowa w § 1 ust. 1.4 pkt b) i c) posiadające identyfikatory, otrzymane od Organizatora Konferencji, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej.  Regulamin nie uprawnia do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych i w wystawie firm branży medycznej i farmaceutycznej.
2.7 Uczestnik Konferencji, o którym mowa w § 1 ust. 1.4 pkt a) Regulaminu otrzyma od Organizatora potwierdzenie (certyfikat) uczestnictwa w Konferencji, po zakończeniu Konferencji. Certyfikaty będą przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany w podczas Rejestracji.
2.8 Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu, parkingu uczestnik Konferencji pokrywa we własnym zakresie. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji; wystawę firm; materiały konferencyjne; przerwy kawowe; lunch (12.10.2024 r.) w Centrum Konferencyjnym Fabryczna CKF13 w Krakowie.
2.9 Organizator ma prawo nie dopuścić danej osoby do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie została za tę osobę uiszczona opłata za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły na podstronie serwisu Konferencji w dziale „Zarejestruj się”). Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania jej wpłaty w pełnej wysokości, nie zaś na dzień wypełnienia formularza rejestracyjnego.
2.10 Termin nadsyłania Zgłoszeń za pośrednictwem serwisu internetowego www.omdlenia2024.pl upływa w dniu 08.10.2024 r. Rejestracja po tym terminie możliwa będzie w Biurze Organizatora (kontakt pod adresem e-mail biuro@omdlenia2024.pl). W przypadku wyczerpania puli miejsc Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji i nieprzyjmowania kolejnych zgłoszeń uczestnictwa.
2.11 W przypadku wyższej niż 170 uczestników liczby zgłoszeń, osoby zgłaszające się na konferencję z numerami oznaczonymi powyżej 170 zostaną skierowane do specjalnego pokoju „VIP room” z bezpośrednią transmisją z Sali obrad.
2.12 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej.
2.13 W przypadku rezygnacji uczestnika nie będącego konsumentem z udziału w Konferencji:
a) gdy Organizator otrzyma od uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 60. dniu przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
b) gdy Organizator otrzyma od uczestnika oświadczenie o rezygnacji później niż w 60. dniu przed rozpoczęciem Konferencji ale przed 30. dniem rozpoczęcia Konferencji Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne
w wysokości 50% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
c) gdy Organizator otrzyma od uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30. dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną kwotę;
2.13 Po dopełnieniu przez uczestnika Konferencji wszelkich formalności, w tym odesłanie podpisanej korekty na adres Organizatora, Organizator ma 60 dni na dokonanie zwrotu.
2.14 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bez podania przyczyny. Uczestnikowi Konferencji nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 
3. Ceny i warunki płatności
3.1 Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.omdlenia2024.pl
3.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z uczestnictwem w Konferencji. Po wystawieniu faktury zmiany będą możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach.
3.3 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej Konferencji, upoważnia Organizatora do anulowania dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
3.4 W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Organizator zaznacza, że Regulamin, w tym prawo do anulowania rejestracji, nie ma zastosowania do umowy zakwaterowania, którą Uczestnik samodzielnie zawiera z odrębnym podmiotem.
 
4. Reklamacje
4.1 Wszelkie reklamacje uczestników Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
4.2 Reklamacje uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konferencji mailowo na adres: biuro@omdlenia2024.pl
4.3 Po upływie terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
5. Dane osobowe
5.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji w pełnym zakresie jest Organizator - CardioMedicum sp. z. o.o. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem. Administrator danych nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika Konferencji traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów wskazanych w Klauzulach prywatności.
5.2 Organizator na podstawie pisemnego wniosku Organizatora może udostępnić dane osobowe uczestników Konferencji wyłącznie w celu prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności prawidłowego rozliczenia finansowego Konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Udostępniane dane będą obejmowały zakres: imię, nazwisko, dane zawarte na fakturze za udział w Konferencji, jeśli została wystawiona.
Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli prywatności Organizatora i Klauzuli prywatności Organizatora na stronie internetowej Konferencji – Organizatora w załączniku nr 1 do Regulaminu i w formularzu rejestracyjnym.
 
6 Postanowienia końcowe
6.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe.
6.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.3. Dokonanie Zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem.
6.4 Zastrzega się, iż przebieg Konferencji, w tym obrazy video z Sali obrad, może być rejestrowany na nośnikach audio-video dla celów dokumentacyjnych, referencyjnych oraz edukacyjnych.
6.5 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
6.6 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.7 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.8 W przypadku wyrządzenia szkody Uczestnicy zobowiązani będą do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, określonych przepisami prawa.
6.9 Odpowiedzialność:
1.     Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Centrum Konferencyjnego w którym odbywa się Konferencja;
2.     Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP;
3.     Uczestnicy odpowiadają za swoje rzeczy w miejscu Konferencji.
6.10 Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów, materiałów udostępnionych w ramach Konferencji jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej. Uczestnicy nie mogą dostarczać w związku z udziałem w Konferencji jakichkolwiek treści bezprawnych.
6.11 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.omdlenia2024.pl
6.12 Regulamin może być w każdej chwili zmieniony a zmiany Regulaminu, wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji, przy czym zmiany nie będą pogarszać praw nabytych przez uczestnika Konferencji, chyba że zmiana wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub przyczyn całkowicie niezależnych od Organizatora.
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konferencji
 
klauzula PRYWATNOŚCI organizatora
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO” informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym w punkcie 5.2 Regulaminu rejestracji na Konferencję jest CardioMedicum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zbożowej 2/2. Administratorem Danych można się skontaktować pod adresem email: biuro@omdlenia2024.pl
  • Pani/Pana dane osobowe będą: 1) przetwarzane w związku z koniecznością prawidłowego rozliczenia Konferencji 2) przetwarzane przez okres wymagany do przeprowadzenia tego rozliczenia nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 roku, 3) dane niepotrzebne zostaną niezwłocznie usunięte.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prawnie uzasadnionego interesem Administratora polegającym na właściwym rozliczeniu Konferencji oraz w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne lub prawne, księgowe.
  • W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy: (a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą transferowane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, oraz nie będą transferowane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody.
  • W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityka prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.